Gaelscoil Uí Fhiaich
Gaelscoil Uí Fhiaich

Find Gaelscoil Uí FhiaichBóthar Chill Droichid, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 T207 Gaelscoil Uí Fhiaich Roll NumberUimhir Rolla: 20058T

Call Gaelscoil Uí Fhiaich01 629 0667 oifig@gaelscoiluifhiaich.ie

Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on X | Twitter
Follow Gaelscoil Uí Fhiaich on Instagram

Uimhir
Rolla: 20058T

 

An Chomhairle Scoile
School Council

Tá struchtúr ionadaíoch ar ár gComhairle Scoile trínar féidir le páistí a bheith páirteach i ngnóthaí na scoile, agus iad ag obair go rannpháirteach le bainistíocht, foireann, tuismitheoirí na scoile agus na mic léinn chun leasa na scoile a bhaint amach.

Tugann an Comhairle Scoile deis do pháistí scileanna cumarsáide, pleanála agus eagrúcháin a bhreith leo a rachaidh chun leasa dóibh ina saol amach anseo. Tugann sé seans dóibh bheith freagrach as tionscadail agus tionscadail a chruthú: go bhfuil siad in ann tionscadail dá leithéid a láimhseáil agus a thabhairt chun críche go héifeachtach.

Bíonn toghachán ranga ann ag tús gach bliain i Mí Meán Fómhair chun na h-ionadaí nua a roghnú. Bíonn deis ag gach páiste ó Rang 1 – Rang 6 páirt a ghlacadh sa toghachán.

Bíonn cruinnithe againn gach coicís ag am lón mór.

Our School Council has a representative structure through which children can be involved in the affairs of the school, working collaboratively with the management, staff, parents of the school and the students for the benefit of the school.

The School Council gives children the opportunity to develop communication, planning and organisational skills that will benefit them in their future lives. It gives them a chance to be responsible for creating projects and to handle and complete such projects effectively.

There is a class election at the beginning of each year in September to choose the new representatives. Every child from Class 1 – Class 6 has the opportunity to take part in the election.

We have meetings every two weeks during lunch break.

Student council members
Student council with Easter masks
Student council members sitting at a meeting
Student council members being interviewed